#aeb1cf color information

#aeb1cf color space conversions

Hex:
#aeb1cf
RGB:
174, 177, 207
CMY:
32, 31, 19
CMYK:
16, 14, 0, 19
HSL:
235, 25.5814%, 74.7059%
HSV (HSB):
235, 15.9420%, 81.1765%
XYZ:
44.4402, 44.9479, 65.3651
xyY:
0.2872, 0.2904, 44.9479
CIE-Lab:
72.8576, 5.0682, -15.5141
CIE-LCH:
72.8576, 16.3210, 288.0914
CIE-Luv:
72.8576, -3.3279, -24.7270
Hunter-Lab:
67.0432, 0.9946, -10.8756

#aeb1cf color charts

#aeb1cf RGB chart
#aeb1cf CMYK chart
#aeb1cf RGB pie chart

#aeb1cf color shades, tints & tones

#aeb1cf color schemes

#aeb1cf #cfcbae
Complementary of #aeb1cf
#aec1cf #aeb1cf #bbaecf
Analogous of #aeb1cf
#c1cfae #aeb1cf #cfbbae
Split complementary of #aeb1cf
#b1cfae #aeb1cf #cfaeb0
Triadic of #aeb1cf
#aecfbb #aeb1cf #cfaec1 #cfcbae
Square of #aeb1cf
#b1cfae #aeb1cf #cbaecf #cfcbae
Tetradic of #aeb1cf

#aeb1cf color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #aeb1cf
<p style="color:#aeb1cf;">Text here</p>
.mytext {color:#aeb1cf;}
Text color #aeb1cf
This box has a color of #aeb1cf
<div style="background-color:#aeb1cf;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#aeb1cf;}
Background color #aeb1cf
Border around this has a color of #aeb1cf
<div style="border:2px solid #aeb1cf;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #aeb1cf;}
Border color #aeb1cf

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018