#acb4fb color information

#acb4fb color space conversions

Hex:
#acb4fb
RGB:
172, 180, 251
CMY:
33, 29, 2
CMYK:
31, 28, 0, 2
HSL:
234, 90.8046%, 82.9412%
HSV (HSB):
234, 31.4741%, 98.4314%
XYZ:
50.7471, 48.3782, 97.9301
xyY:
0.2575, 0.2455, 48.3782
CIE-Lab:
75.0629, 13.1154, -36.0505
CIE-LCH:
75.0629, 38.3621, 289.9917
CIE-Luv:
75.0629, -7.9708, -60.0096
Hunter-Lab:
69.5544, 8.5138, -34.7900

#acb4fb color charts

#acb4fb RGB chart
#acb4fb CMYK chart
#acb4fb RGB pie chart

#acb4fb color shades, tints & tones

#acb4fb color schemes

#acb4fb #faf3ac
Complementary of #acb4fb
#acdbfa #acb4fb #cbacfa
Analogous of #acb4fb
#dbfaac #acb4fb #facbac
Split complementary of #acb4fb
#b4faac #acb4fb #faacb3
Triadic of #acb4fb
#acfacb #acb4fb #faacdb #faf3ac
Square of #acb4fb
#b4faac #acb4fb #f2acfa #faf3ac
Tetradic of #acb4fb

#acb4fb color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #acb4fb
<p style="color:#acb4fb;">Text here</p>
.mytext {color:#acb4fb;}
Text color #acb4fb
This box has a color of #acb4fb
<div style="background-color:#acb4fb;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#acb4fb;}
Background color #acb4fb
Border around this has a color of #acb4fb
<div style="border:2px solid #acb4fb;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #acb4fb;}
Border color #acb4fb

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018