#db2eeb color information

#db2eeb color space conversions

Hex:
#db2eeb
RGB:
219, 46, 235
CMY:
14, 82, 8
CMYK:
7, 80, 0, 8
HSL:
295, 82.5328%, 55.0980%
HSV (HSB):
295, 80.4255%, 92.1569%
XYZ:
45.1858, 23.0122, 80.6575
xyY:
0.3036, 0.1546, 23.0122
CIE-Lab:
55.0849, 83.8330, -58.4035
CIE-LCH:
55.0849, 102.1711, 325.1364
CIE-Luv:
55.0849, 63.0113, -100.8329
Hunter-Lab:
47.9711, 84.1868, -66.1092

#db2eeb color charts

#db2eeb RGB chart
#db2eeb CMYK chart
#db2eeb RGB pie chart

#db2eeb color shades, tints & tones

#db2eeb color schemes

#db2eeb #3deb2d
Complementary of #db2eeb
#7c2deb #db2eeb #eb2d9c
Analogous of #db2eeb
#2deb7c #db2eeb #9ceb2d
Split complementary of #db2eeb
#2debdb #db2eeb #ebdb2d
Triadic of #db2eeb
#2d9ceb #db2eeb #eb7c2d #3deb2d
Square of #db2eeb
#2debdb #db2eeb #eb2d3d #3deb2d
Tetradic of #db2eeb

#db2eeb color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #db2eeb
<p style="color:#db2eeb;">Text here</p>
.mytext {color:#db2eeb;}
Text color #db2eeb
This box has a color of #db2eeb
<div style="background-color:#db2eeb;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#db2eeb;}
Background color #db2eeb
Border around this has a color of #db2eeb
<div style="border:2px solid #db2eeb;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #db2eeb;}
Border color #db2eeb

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018