#b2ae7b color information

#b2ae7b color space conversions

Hex:
#b2ae7b
RGB:
178, 174, 123
CMY:
30, 32, 52
CMYK:
0, 2, 31, 30
HSL:
56, 26.3158%, 59.0196%
HSV (HSB):
56, 30.8989%, 69.8039%
XYZ:
37.0713, 41.1671, 24.7311
xyY:
0.3600, 0.3998, 41.1671
CIE-Lab:
70.2929, -6.6351, 26.7533
CIE-LCH:
70.2929, 27.5638, 103.9288
CIE-Luv:
70.2929, 5.1475, 36.6064
Hunter-Lab:
64.1616, -9.1491, 22.0598

#b2ae7b color charts

#b2ae7b RGB chart
#b2ae7b CMYK chart
#b2ae7b RGB pie chart

#b2ae7b color shades, tints & tones

#b2ae7b color schemes

#b2ae7b #7b7fb2
Complementary of #b2ae7b
#b2927b #b2ae7b #9ab27b
Analogous of #b2ae7b
#927bb2 #b2ae7b #7b9ab2
Split complementary of #b2ae7b
#ae7bb2 #b2ae7b #7bb2ae
Triadic of #b2ae7b
#b27b9a #b2ae7b #7bb292 #7b7fb2
Square of #b2ae7b
#ae7bb2 #b2ae7b #7fb27b #7b7fb2
Tetradic of #b2ae7b

#b2ae7b color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #b2ae7b
<p style="color:#b2ae7b;">Text here</p>
.mytext {color:#b2ae7b;}
Text color #b2ae7b
This box has a color of #b2ae7b
<div style="background-color:#b2ae7b;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#b2ae7b;}
Background color #b2ae7b
Border around this has a color of #b2ae7b
<div style="border:2px solid #b2ae7b;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #b2ae7b;}
Border color #b2ae7b

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018