#b0aeab color information

#b0aeab color space conversions

Hex:
#b0aeab
RGB:
176, 174, 171
CMY:
31, 32, 33
CMYK:
0, 1, 3, 31
HSL:
36, 3.0675%, 68.0392%
HSV (HSB):
36, 2.8409%, 69.0196%
XYZ:
40.3912, 42.4425, 44.5914
xyY:
0.3170, 0.3331, 42.4425
CIE-Lab:
71.1749, 0.1581, 1.7786
CIE-LCH:
71.1749, 1.7856, 84.9218
CIE-Luv:
71.1749, 1.3190, 2.5722
Hunter-Lab:
65.1479, -3.3401, 5.0216

#b0aeab color charts

#b0aeab RGB chart
#b0aeab CMYK chart
#b0aeab RGB pie chart

#b0aeab color shades, tints & tones

#b0aeab color schemes

#b0aeab #abadb0
Complementary of #b0aeab
#b0abab #b0aeab #afb0ab
Analogous of #b0aeab
#ababb0 #b0aeab #abafb0
Split complementary of #b0aeab
#aeabb0 #b0aeab #abb0ae
Triadic of #b0aeab
#b0abaf #b0aeab #abb0ab #abadb0
Square of #b0aeab
#aeabb0 #b0aeab #adb0ab #abadb0
Tetradic of #b0aeab

#b0aeab color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #b0aeab
<p style="color:#b0aeab;">Text here</p>
.mytext {color:#b0aeab;}
Text color #b0aeab
This box has a color of #b0aeab
<div style="background-color:#b0aeab;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#b0aeab;}
Background color #b0aeab
Border around this has a color of #b0aeab
<div style="border:2px solid #b0aeab;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #b0aeab;}
Border color #b0aeab

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018