#aeb4ae color information

#aeb4ae color space conversions

Hex:
#aeb4ae
RGB:
174, 180, 174
CMY:
32, 29, 32
CMYK:
3, 0, 3, 29
HSL:
120, 3.8462%, 69.4118%
HSV (HSB):
120, 3.3333%, 70.5882%
XYZ:
41.4168, 44.6972, 46.4889
xyY:
0.3123, 0.3371, 44.6972
CIE-Lab:
72.6921, -3.2263, 2.3168
CIE-LCH:
72.6921, 3.9720, 144.3175
CIE-Luv:
72.6921, -3.0658, 3.9523
Hunter-Lab:
66.8559, -6.4184, 5.5713

#aeb4ae color charts

#aeb4ae RGB chart
#aeb4ae CMYK chart
#aeb4ae RGB pie chart

#aeb4ae color shades, tints & tones

#aeb4ae color schemes

#aeb4ae #b4adb4
Complementary of #aeb4ae
#b1b4ad #aeb4ae #adb4b1
Analogous of #aeb4ae
#b4adb1 #aeb4ae #b1adb4
Split complementary of #aeb4ae
#b4adad #aeb4ae #adadb4
Triadic of #aeb4ae
#b4b1ad #aeb4ae #adb1b4 #b4adb4
Square of #aeb4ae
#b4adad #aeb4ae #adb4b4 #b4adb4
Tetradic of #aeb4ae

#aeb4ae color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #aeb4ae
<p style="color:#aeb4ae;">Text here</p>
.mytext {color:#aeb4ae;}
Text color #aeb4ae
This box has a color of #aeb4ae
<div style="background-color:#aeb4ae;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#aeb4ae;}
Background color #aeb4ae
Border around this has a color of #aeb4ae
<div style="border:2px solid #aeb4ae;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #aeb4ae;}
Border color #aeb4ae

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018