#9b91ae color information

#9b91ae color space conversions

Hex:
#9b91ae
RGB:
155, 145, 174
CMY:
39, 43, 32
CMYK:
11, 17, 0, 32
HSL:
261, 15.1832%, 62.5490%
HSV (HSB):
261, 16.6667%, 68.2353%
XYZ:
31.2829, 30.2754, 44.2393
xyY:
0.2957, 0.2862, 30.2754
CIE-Lab:
61.8911, 9.4803, -13.8361
CIE-LCH:
61.8911, 16.7724, 304.4184
CIE-Luv:
61.8911, 3.6977, -22.1476
Hunter-Lab:
55.0230, 5.1945, -9.1539

#9b91ae color charts

#9b91ae RGB chart
#9b91ae CMYK chart
#9b91ae RGB pie chart

#9b91ae color shades, tints & tones

#9b91ae color schemes

#9b91ae #a4ae91
Complementary of #9b91ae
#9195ae #9b91ae #a991ae
Analogous of #9b91ae
#95ae91 #9b91ae #aea991
Split complementary of #9b91ae
#91ae9b #9b91ae #ae9a91
Triadic of #9b91ae
#91aea9 #9b91ae #ae9195 #a4ae91
Square of #9b91ae
#91ae9b #9b91ae #ae91a4 #a4ae91
Tetradic of #9b91ae

#9b91ae color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #9b91ae
<p style="color:#9b91ae;">Text here</p>
.mytext {color:#9b91ae;}
Text color #9b91ae
This box has a color of #9b91ae
<div style="background-color:#9b91ae;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#9b91ae;}
Background color #9b91ae
Border around this has a color of #9b91ae
<div style="border:2px solid #9b91ae;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #9b91ae;}
Border color #9b91ae

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018