#8b8b8b color information

#8b8b8b color space conversions

Hex:
#8b8b8b
RGB:
139, 139, 139
CMY:
45, 45, 45
CMYK:
0, 0, 0, 45
HSL:
0, 0.0000%, 54.5098%
HSV (HSB):
0, 0.0000%, 54.5098%
XYZ:
24.5403, 25.8183, 28.1161
xyY:
0.3127, 0.3290, 25.8183
CIE-Lab:
57.8642, 0.0033, -0.0066
CIE-LCH:
57.8642, 0.0074, 296.8129
CIE-Luv:
57.8642, 0.0005, -0.0099
Hunter-Lab:
50.8117, -2.7112, 2.7607

#8b8b8b color charts

#8b8b8b RGB chart
#8b8b8b CMYK chart
#8b8b8b RGB pie chart

#8b8b8b color shades, tints & tones

#8b8b8b color schemes

#8b8b8b #8b8b8b
Complementary of #8b8b8b
#8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b
Analogous of #8b8b8b
#8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b
Split complementary of #8b8b8b
#8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b
Triadic of #8b8b8b
#8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b
Square of #8b8b8b
#8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b #8b8b8b
Tetradic of #8b8b8b

#8b8b8b color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #8b8b8b
<p style="color:#8b8b8b;">Text here</p>
.mytext {color:#8b8b8b;}
Text color #8b8b8b
This box has a color of #8b8b8b
<div style="background-color:#8b8b8b;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#8b8b8b;}
Background color #8b8b8b
Border around this has a color of #8b8b8b
<div style="border:2px solid #8b8b8b;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #8b8b8b;}
Border color #8b8b8b

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018