#7b7eb2 color information

#7b7eb2 color space conversions

Hex:
#7b7eb2
RGB:
123, 126, 178
CMY:
52, 51, 30
CMYK:
31, 29, 0, 30
HSL:
237, 26.3158%, 59.0196%
HSV (HSB):
237, 30.8989%, 69.8039%
XYZ:
23.6651, 22.3470, 45.1856
xyY:
0.2595, 0.2450, 22.3470
CIE-Lab:
54.3933, 11.1334, -27.8121
CIE-LCH:
54.3933, 29.9577, 291.8166
CIE-Luv:
54.3933, -4.5149, -43.5271
Hunter-Lab:
47.2726, 6.6316, -23.5816

#7b7eb2 color charts

#7b7eb2 RGB chart
#7b7eb2 CMYK chart
#7b7eb2 RGB pie chart

#7b7eb2 color shades, tints & tones

#7b7eb2 color schemes

#7b7eb2 #b2af7b
Complementary of #7b7eb2
#7b99b2 #7b7eb2 #937bb2
Analogous of #7b7eb2
#99b27b #7b7eb2 #b2937b
Split complementary of #7b7eb2
#7db27b #7b7eb2 #b27b7d
Triadic of #7b7eb2
#7bb293 #7b7eb2 #b27b99 #b2af7b
Square of #7b7eb2
#7db27b #7b7eb2 #ae7bb2 #b2af7b
Tetradic of #7b7eb2

#7b7eb2 color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #7b7eb2
<p style="color:#7b7eb2;">Text here</p>
.mytext {color:#7b7eb2;}
Text color #7b7eb2
This box has a color of #7b7eb2
<div style="background-color:#7b7eb2;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#7b7eb2;}
Background color #7b7eb2
Border around this has a color of #7b7eb2
<div style="border:2px solid #7b7eb2;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #7b7eb2;}
Border color #7b7eb2

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018