#2ae1b7 color information

#2ae1b7 color space conversions

Hex:
#2ae1b7
RGB:
42, 225, 183
CMY:
84, 12, 28
CMYK:
81, 0, 19, 12
HSL:
166, 75.3086%, 52.3529%
HSV (HSB):
166, 81.3333%, 88.2353%
XYZ:
36.4273, 57.7616, 54.0289
xyY:
0.2458, 0.3897, 57.7616
CIE-Lab:
80.6060, -53.2162, 8.2241
CIE-LCH:
80.6060, 53.8479, 171.2150
CIE-Luv:
80.6060, -63.9370, 20.7671
Hunter-Lab:
76.0010, -47.4467, 11.0516

#2ae1b7 color charts

#2ae1b7 RGB chart
#2ae1b7 CMYK chart
#2ae1b7 RGB pie chart

#2ae1b7 color shades, tints & tones

#2ae1b7 color schemes

#2ae1b7 #e12953
Complementary of #2ae1b7
#29e15b #2ae1b7 #29afe1
Analogous of #2ae1b7
#e15b29 #2ae1b7 #e129af
Split complementary of #2ae1b7
#e1b729 #2ae1b7 #b629e1
Triadic of #2ae1b7
#afe129 #2ae1b7 #5b29e1 #e12953
Square of #2ae1b7
#e1b729 #2ae1b7 #2954e1 #e12953
Tetradic of #2ae1b7

#2ae1b7 color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #2ae1b7
<p style="color:#2ae1b7;">Text here</p>
.mytext {color:#2ae1b7;}
Text color #2ae1b7
This box has a color of #2ae1b7
<div style="background-color:#2ae1b7;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#2ae1b7;}
Background color #2ae1b7
Border around this has a color of #2ae1b7
<div style="border:2px solid #2ae1b7;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #2ae1b7;}
Border color #2ae1b7

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018